O řemesle

Semínko a strom

Na počátku je semínko. A ze semínka v průběhu několika desítek let, pokud o něj dobře pečujeme nebo mu alespoň příliš neškodíme, vyroste strom. Již naši předkové zjistili, že strom je za jistých podmínek nevyčerpatelným zdrojem dřeva, stavební suroviny a paliva který je dobře získatelný. Pro dřevo není třeba chodit daleko ani jej nákladně dobývat. Stromy rostou „za chalupou“.

Suroviny

Naši dávní předkové, kolem sebe měli neposkvrněnou přírodu, řeky, louky, skály, rostliny, zvířata a lesy. To bylo vše z čeho mohli tvořit.

Potřeba se skrýt

Jednou z hlavních potřeb bylo skrýt se. Tak jako pes potřebuje boudu i člověk potřebuje „být pod něčím“. Něco nad hlavou, přístřešek, strop, pergola dává lidem pocit bezpečí. Mimo jiné jej také chrání před nepřízní počasí.

Potřeba tvořit

Člověk se postupem času stával rozumným a tvořivým. Rozhlédl se kolem sebe a uvažoval. Měl kolem sebe základní suroviny pro tvorbu. Byla to voda, rostlinný a živočišný materiál, kámen, hlína a dřevo. A když měl člověk suroviny, cítil potřebu je „něčím“ zpracovávat a opracovávat a měl možnost si pomoci zase jen surovinami.

Řemeslo

A když člověk spojil suroviny, potřeby a tvorbu, byl to počátek řemesla. Řemeslo v základním slova smyslu je činnost pokrývající základní potřeby lidí. A tak vznikaly jednotlivá řemesla, tak jak bylo třeba vyhovět požadavkům. Vznikaly jednotlivé specializace podle druhu materiálu, který řemeslník opracovával, a podle druhu jeho zpracování. Jedním ze základních řemesel bylo a je tesařství.

Tesařství

Název řemesla tesař – tesařství je odvozeno do slova tesat. Tesáním je nazývána činnost při níž řemeslník – tesař opracovává část nebo celý kmen stromu tesáním. Následně z otesaného kmene stromu vzniká dřevěný ručně tesaný trám. Tvar trámu je určen dalším využitím a téměř vždy o čtvercovém nebo obdélníkovém průřezu. V zásadě se čtvercové průřezy trámů používají pro svislé prvky – např. sloupky a obdélníkové průřezy jsou používány pro šikmé nebo ležaté prvky – např. krokve, stropnice. Tvar průřezu je dán průběhem sil při zatížení trámů. Tesař z opracovaných dřevěný tesaných trámů dále zpracovává a tvoří konstrukci. Jednotlivé trámy spolu spojuje tesařskými spoji.

Nářadí

Většina řemesel by se neobešla bez vhodného nářadí přizpůsobeného speciální činnosti pro kterou je určeno. Tesař pro ruční tesání dřevěných tesaných trámů používá sekeru. Kůru z kulánů odstraňuje a trámy dokončuje pořízem. Dlátem tvoří zádlaby. Pilou krátí kulány, tvoří spoje trámů a krátí hotové trámy. Podle provázku obkresluje rovné linky tužkou nebo křídou. Vodováhu nebo olovnici používá na vynášení tvaru trámu na čele kulánu. Kramlí kulán zajistí na tesařské koze.